index.php
RADIOLEX

Dotacje UE

1. RADIOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich nr POIR.03.02.02-00-1725/19 pt. „Wdrożenie innowacyjnych produktów w technologii GALVAR®”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności spółki w wyniku wdrożenia technologii GALVAR®. W wyniku zakupu specjalistycznych środków trwałych powstanie obudowa typu SZK wykonywana z blachy ocynkowanej, w której wszystkie elementy łączone są sposobem nitowania i klejenia, a na końcu malowana proszkowo.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 22.12.2021 r.

Wydatki na realizację projektu: 1 860 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 837 000,00 PLN

2. Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Spółki “Radiolex” w wyniku opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia znacząco udoskonalonego produktu”

Wartość całkowita projektu: 797 040,00 PLN

Wartość dofinansowania: 430 800,00 PLN

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie przez wnioskodawcę, w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego, nowego projektu wzorniczego i w konsekwencji znacząco udoskonalonego produktu: innowacyjnego pulpitu sterowniczego dla jednostek pływających. Wnioskodawca zaplanował zakup usług doradczych polegających na stworzeniu strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego (w tym opracowania założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych) i usług doradczych polegających na opracowaniu projektu, prototypu oraz przeprowadzeniu testów znacząco ulepszonego produktu. W ramach projektu zostaną również poniesione wydatki inwestycyjne objęte regionalną pomocą inwestycyjną. Planowany jest zakup nowoczesnej maszyny do formowania naroży, dzięki której możliwe będzie m.in. znaczne ograniczenie spawania i szlifowania, skrócenie cyklu produkcyjnego, podwyższenie estetyki produktu. Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla RADIOLEX Sp. z o.o.”

Wartość całkowita projektu: 229 678,44 PLN

Wartość dofinansowania: 229 678,44 PLN

Cele i efekty projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych

Radiolex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
„SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Celem realizacji projektu jest zniwelowanie skutków pandemii COVID19 oraz
pomoc w wyjściu z trudności ekonomicznych, w jakich znalazł się przedsiębiorca na skutek pandemii.
Numer umowy UDG-SPE.01.2020/047

Całkowity koszt realizacji projektu – 73 800,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 57 000,00 PLN

X

Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie