index.php
RADIOLEX

Dotacje UE

1. RADIOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich nr POIR.03.02.02-00-1725/19 pt. „Wdrożenie innowacyjnych produktów w technologii GALVAR®”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności spółki w wyniku wdrożenia technologii GALVAR®. W wyniku zakupu specjalistycznych środków trwałych powstanie obudowa typu SZK wykonywana z blachy ocynkowanej, w której wszystkie elementy łączone są sposobem nitowania i klejenia, a na końcu malowana proszkowo.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 22.12.2021 r.

Wydatki na realizację projektu: 1 860 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 837 000,00 PLN

2. Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Spółki “Radiolex” w wyniku opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia znacząco udoskonalonego produktu”

Wartość całkowita projektu: 797 040,00 PLN

Wartość dofinansowania: 430 800,00 PLN

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie przez wnioskodawcę, w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego, nowego projektu wzorniczego i w konsekwencji znacząco udoskonalonego produktu: innowacyjnego pulpitu sterowniczego dla jednostek pływających. Wnioskodawca zaplanował zakup usług doradczych polegających na stworzeniu strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego (w tym opracowania założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych) i usług doradczych polegających na opracowaniu projektu, prototypu oraz przeprowadzeniu testów znacząco ulepszonego produktu. W ramach projektu zostaną również poniesione wydatki inwestycyjne objęte regionalną pomocą inwestycyjną. Planowany jest zakup nowoczesnej maszyny do formowania naroży, dzięki której możliwe będzie m.in. znaczne ograniczenie spawania i szlifowania, skrócenie cyklu produkcyjnego, podwyższenie estetyki produktu. Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

X

Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie