index.php
RADIOLEX

Polityka RODO

Mając na względzie obowiązywanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy, co następuje.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Radiolex Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (kod pocztowy 83-000), przy ul. Przemysłowej 8, posiadająca numer NIP: 5930105693 oraz numer REGON: 008047053, wpisana do KRS pod numerem: 0000188099, zwana dalej: „Administratorem”.

II. Dane kontaktowe w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Możesz się z nami skontaktować drogą pisemną pod adresem wskazanym powyżej lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@radiolex.pl

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Informujemy, iż przetwarzamy jedynie niezbędne dane konieczne do realizacji obowiązków ubezpieczeniowych i podatkowych.
Powyższe dane przetwarzamy w celach:

1) Realizacji, praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umów zlecenia, w tym wypłaty wynagrodzenia;
2) Realizacji, obowiązków zleceniodawcy, jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, w tym zakresie zgłaszania zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przekazywania dokumentów rozliczeniowych;
3) Realizacji, obowiązków zleceniodawcy, jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
4) Realizacji, obowiązków zleceniodawcy wynikających z przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia.

Brak podania koniecznych danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

IV. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania osobom trzecim w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora wynikających m. in. z umów dotyczących obsługi informatycznej, czy obsługi prawno-księgowej.

V. Przetwarzanie elektroniczne

Dane osobowe przetwarzamy również elektronicznie do celów rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami. Dane mogą być również przetwarzane w związku z usprawiedliwionym interesem prawnym tj. poprzez archiwizację danych w wewnętrznym systemie Administratora.

VI. Czas przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas obowiązywania zawartej z nami umowy, a także po jej wykonaniu/wygaśnięciu w celach:
1) Wynikających, z wykonania obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych i rachunkowych;
2) Archiwizacyjnych, na wypadek ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.

VII. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz możliwość:
1) Żądania, od Administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
2) Żądania, od Administratora usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w związku z wyżej wymienionym celem;
3) Żądania, od Administratora aktualizacji danych;
4) Żądania, od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
5) Wniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
6) Przeniesienia, danych do innych podmiotów;
7) Wniesienia, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe, które przetwarza były bezpieczne i nie zostały udostępnione w sposób niepowołany osobom trzecim; nie uległy: zniszczeniu, przypadkową utratą, zmianie, nieuprawnionym ujawnieniem, nieautoryzowanym dostępem i wykorzystywaniem. Administrator dysponuje nowoczesnymi zabezpieczeniami chroniącymi systemy komputerowe, na których dane osobowe są przetwarzane oraz stale monitoruje aktywność wewnętrznej sieci w celu wykrycia ewentualnych luk, czy niezgodności z procedurami.

X

Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie