single-info.php
nowości

Konsole

KONSOLE

STEROWNICZE

  • Nowoczesny design
  • Dbałość o ergonomię
  • Certyfikowane
Zobacz ofertę

Zobacz
nasz film

Rodzaje konsol sterowniczych

Morskie

Przeznaczone do instalacji na mostku jednostek pływających lub okrętów.

Sterownicze

Pozwalają one na sterownie daną maszyną lub systemem. Jest to jedno scentralizowane stanowisko, które pozwala na zarządzanie różnymi obszarami odpowiednimi dla danego stanowiska roboczego.

Alarmowe

Podstawowym zadaniem jest informowanie o nieprawidłowościach, np. w funkcjonowaniu maszyny lub zachodzącym procesie. Niektóre systemy mogą przekazywać taką informację dalej — do odpowiednich jednostek.

Informacyjne

Rola, jaką odgrywają, polega głównie na zbieraniu danych oraz monitorowaniu parametrów pracy danych urządzeń i systemów. Podobnie jak w przypadku pulpitów alarmowych mogą one korygować powstałe błędy.

Projekt na zamówienie

Przygotowaliśmy katalog modułów w celu konfiguracji indywidualnego systemu dopasowanego do wymagań użytkownika. Istnieje również możliwość wykonania spersonalizowanego projektu, wykraczającego poza gotowe propozycje.

 

 

Zastosowanie

transport morski

Nawigacja morska oraz sterowanie jednostkami morskimi

branża militarna

Analiza poszczególnych etapów produkcji, sterowanie i kontrola produkcji, przeróbki paliw płynnych

transport kolejowy

Kontrola pracy maszyn, procesy nastawcze oraz kierowanie składami

branża chemiczna

Pulpity do sterowania procesami chemicznymi, kontrolowania ich oraz alarmowania w razie nieprawidłowości

branża spożywcza

Szczegółowa kontrola poszczególnych etapów produkcyjnych oraz funkcjonowania maszyn

branża produkcyjna

Sterowanie maszynami produkcyjnymi, kontrola procesów i monitorowanie oraz alarmowanie o błędach i nieprawidłowościach

Dostępne moduły

 

 

Produkt powstał w wyniku profesjonalnego procesu projektowego w związku z realizacją projektu nr POIR.02.03.05-22-0007/19 pt. „Wzrost konkurencyjności Spółki “Radiolex” w wyniku opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia znacząco udoskonalonego produktu” w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Spółki “Radiolex” w wyniku opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia znacząco udoskonalonego produktu”

Wartość całkowita projektu: 797 040,00 PLN

Wartość dofinansowania: 430 800,00 PLN

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie przez wnioskodawcę, w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego, nowego projektu wzorniczego i w konsekwencji znacząco udoskonalonego produktu: innowacyjnego pulpitu sterowniczego dla jednostek pływających. Wnioskodawca zaplanował zakup usług doradczych polegających na stworzeniu strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego (w tym opracowania założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych) i usług doradczych polegających na opracowaniu projektu, prototypu oraz przeprowadzeniu testów znacząco ulepszonego produktu. W ramach projektu zostaną również poniesione wydatki inwestycyjne objęte regionalną pomocą inwestycyjną. Planowany jest zakup nowoczesnej maszyny do formowania naroży, dzięki której możliwe będzie m.in. znaczne ograniczenie spawania i szlifowania, skrócenie cyklu produkcyjnego, podwyższenie estetyki produktu. Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

X

Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie